Copa Kaba Noga

08. - 10.06., Stadtkirchenplatz, Friedberg